A leendő első osztályos tanítók bemutatkoznak

„Hittel és reménységgel merjük nem olyannak látni gyermekünket, amilyen, – ha ez nem is könnyű – hanem annak, akivé lehet. A nevelés terén pedig mindent el kell követnünk, hogy gyermekünk pozitív adottságai kibontakozhassanak, – mert ilyenek is vannak bőven, csak fel kell fedeznünk.”
(Dr. Gyökössy Endre: Együtt a szeretetben 1982.)

Albiné Medgyaszay Dorottya vagyok, leendő első osztályos tanító, a 4.é osztály osztályfőnöke. Harmincnégy éve kezdtem pedagógusi pályafutásomat napközis nevelőként, majd pedagógiai asszisztensi munkakörben is munkálkodtam és a főiskola elvégzése után elindultam a tanító nénik néha kissé rögös, de mindenképpen csodálatos útján.

Húsz éve végzem ezt a gyönyörű hivatást  a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és AMI falai között, jelenleg az alsó tagozat munkaközösségének vezetőjeként.

Mindig is elengedhetetlennek éreztem, hogy folyamatosan képezzem maga, és nyitott legyek az újdonságok iránt, ezért is végeztem több tanfolyamot, amelyek a munkámat segítik, tovább színesítik. Ezek közé tartozik a matematika oktatás szorobán segítségével, színjátszó és rendezői alapozó képzés, projektmódszer-projekt alapú oktatás képzése.

2017-ben vehettem át a diplomámat az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán

Fejlesztő-differenciáló pedagógia területen szakvizsgázott pedagógusként.

Ebben az évben két hatalmas megtiszteltetés is ért. A kollégáim szavazatai alapján én kaphattam meg a Pécsi-díjat, illetve Elismerő Oklevelet és Szent Jobb emlékérmet vehettem át pedagógusi munkám elismeréseként. Ez a két elismerés óriási erőt adott, hogy továbbra is örömmel és elhivatottsággal végezzem a munkámat.

Meggyőződésem, hogy ezen a pályán a legfontosabb a szeretet, amellyel kis tanítványaink felé fordulunk, és annak a hármas egységnek az összefonódása és együttműködése, amit a gyermek a szülő és a tanító alkot.

Legfontosabb számomra, hogy az iskolába érkező csillogó tekintetű kisgyermekek nap, mint nap örömmel és kíváncsisággal jöjjenek, és ez a kíváncsiság és nyitottság mindvégig megmaradjon bennük, s az egymást követő évek múltával önállóan gondolkodó, kreatív és nyitott, együttműködő kiskamaszok induljanak a felső tagozat felé.

Hitvallásom:

„ Jó az a nevelő, aki nem a maga képére és hasonlatosságára faragja tanítványait, hanem mint a kőfaragó-szobrász, csupán lehántja a feleslegeset a kőtömbről és ami marad, az a tanítványra hasonlítson.” (Vörösváry László)

Gyarmathy Dorottya vagyok, 15 éve végeztem Kaposváron a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán kiváló eredménnyel, mint tanító. Ezt követően az évek során különböző továbbképzéseken vettem részt, folyamatosan igyekszem fejleszteni tudásom.

Két gyermekem van, mindketten alsó tagozatosok, így szülőként és tanítóként egyszerre tapasztalom a kisiskolás létet.

Ötödik éve dolgozom a Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskolában, ahol az első pár évben főleg az alsósok ének-zenei képzésében vettem részt.

Az éneklés, zenélés mindig része volt az életemnek, ezért is mentem ének specializációra, így nagyon örülök, hogy iskolánkban lehetőségem van az éneklés zenetanulás jótékony hatásait kihasználni, és a gyerekeknek mindezt továbbadni.

Nagyon fontosnak tartom az írás-olvasás-számolás elsajátítása mellett a művészeti nevelést és a megfelelő szokások kialakítását.

Szeretek játszani, a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő játékos feladatokkalfenntartani az érdeklődést és kihozni mindenkiből a legtöbbet.

Alapvető célom egy biztonságos, kiszámítható, meleg légkör kialakítása, melyben a gyerekek motiváltak maradnak arra, hogy új dolgokat tanuljanak, és örömmel fedezzék fel, mire képesek.

Közzétéve

Nyílt nap óvodásoknak és szüleiknek

Tisztelt Szülők!

2019. november 11-én 8-11 óra között nyílt napot rendezünk leendő első osztályos gyerekeknek és szüleiknek.

1.       óra Albiné Medgyaszay Dorottya

4. é osztály magyar

2. emelet 44.

Sosovicza Fanni

3.z osztály néptánc

1. emelet 16.

2.       óra Gyarmathy Dorottya

4. z osztály ének-zene

1. emelet 24.

Sosovicza Fanni

felső tagozat (néptánc)

(szakkör)

1. emelet 16.

3.       óra Beszélgetés a szülőkkel

1. emelet 16.

Kézműves foglalkozás a gyerekeknek

1.emelet  23.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

 

Közzétéve

Házirend változás 2019. november 1-jétől

A szülő indokolt esetben, egy tanévben összesen 10 napot – egyfolytában 3 napot – igazolhat.

 1. osztályos tanuló 2 napot igazoltan távol maradhat, ha középiskolai nyílt napokon vesz részt.

 Távolmaradás, hiányzás igazolása

 • Ha a tanuló a tanítási óráról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásról távol marad, a mulasztását igazolni kell.
 • Az iskola kéri a szülőket, hogy a mulasztás okáról és várható időtartamáról már az első napon értesítsék az osztályfőnököt.
 • Az igazolást a szülő köteles aláírni, láttamozni!
 • Szülői igazolást az üzenőbe kell beírni!
 • Előre bejelentett családi vagy hivatalos távolmaradást 3 nap időtartamra az osztályfőnök engedélyez, ennél hosszabb távolmaradásra az igazgató adhat engedélyt.
 • A mulasztás igazolására az osztályfőnök jogosult.

 Az igazolás leadása

 • Alsó tagozaton és felső tagozaton a mulasztó tanuló az iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 8 napon belül köteles az igazolását leadni az osztályfőnökének.
 • A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni.

 A mulasztás igazolható, ha:

 • a tanuló – a szülő írásbeli kérelmére – előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra,
 • a tanuló beteg volt, és azt megfelelően igazolta,
 • a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, és erről igazolást hoz.

 Igazolatlan hiányzások esetén az iskola törvényi kötelezettsége:

 • első alkalommal a szülőt értesíteni
 • 10 óra után a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot
 • 30 óra után a szabálysértési hatóságot
 • 50 óra után a kormányhivatalt és a jegyzőt.

 Az igazolatlan hiányzások miatt kezdeményezett szabálysértési eljárás az iskoláztatási támogatás (ún. családi pótlék) megvonását vonja maga után!

 Igazolatlan mulasztás

 • Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A nevelőtestület azonban – mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak augusztusban engedélyezi az osztályozóvizsga letételét.
 • Ha a tanuló egy tanéven belül, egy adott tantárgyból az órák 30%-áról hiányzott, az adott tárgyból osztályozóvizsgát köteles tenni.
 • Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradás – igazolatlan hiányzáson felül – fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von maga után.

Késések

 • A közlekedési okok miatti indokolt késés igazolható.
 • Ha a tanuló a tanórai foglalkozás, az iskola által szervezett szakköri foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell.
 • A késés idejét az e-krétába beírja a tanár, 45 perc késedelmi idő elérése esetén írható be egy igazolatlan óra.

 Távozási engedély

 • A tanulók a tanítás ideje alatt az iskola épületét nem hagyhatják el!
 • Rendkívüli esetben, tanítási idő alatt a diákok az iskola épületét csak intézményvezetői engedéllyel hagyhatják el.
Közzétéve

Évnyitó

Kedves szülők, kedves gyerekek!

Hamarosan kezdünk!
Tanévnyitó: 2019. szeptember 2. 8:00 óra.
Tankönyvek kiosztása az első tanítási napon.
3 tanítási órát tartunk, utána napközis ügyelet.

A gyerekek a 3. óra után haza mehetnek

Nem érhető el leírás a fényképhez.

Közzétéve

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket az alábbi időpontokról:

Irodai ügyelet: 2019. július 10. 24., augusztus 7. 21. 9-12 óra között.

Napközis tábor: 2019. július 1-augusztus 15. között (Bródy Imre Gimnázium)

2019. augusztus 21-30. között napközis ügyeletet nem tartunk.

Pótvizsgára felkészítés: 2019. augusztus 27. 28. 9 óra

Pótvizsga: 2019. augusztus 29. 9 óra

Ebédbefizetés: 2019. augusztus 21. 9-12 között

2019. augusztus 26. 8. 30-13.30 között

Évnyitó: 2019. szeptember 2. 8 óra

Tankönyvek kiosztása az 1. tanítási napon.

 Mindenkinek szép nyarat és kellemes pihenést kívánunk!

Budapest, 2019. június 28.

Horváth Erika  igazgató

Közzétéve

Első évfolyamra beíratás a 2019/20-as tanévre

FELHIVAS_tankotelesse_valo_gyermekek_iskolai_beiratasara

A leendő elsősök szüleit kérjük, az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal a beiratkozáskor:

A honlapról letölthető a következő három dokumentum:

 • 1. sz. melléklet: Életvitelszerű tartózkodás
 • 2. sz. melléklet: Szülői felügyelet gyakorlása
 • 3. sz. melléklet: Hit-és erkölcstan oktatásról

Beiratkozás időpontja:

 • április 11. csütörtök 8-19 óráig
 • április 12. péntek 8-19 óráig

További szükséges dokumentumok:

Közzétéve

HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szülők!

2019. március 6-án 16 órakor az iskolánkban tanító egyházak képviselői tájékoztatót tartanak a hit-és erkölcstan oktatásról.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Iskolavezetés

Iskolánkban tanító egyházak

Magyar Katolikus Egyház

Újpesti Egek Királynéja Római Katolikus Főplébánia

1041 Budapest, Szent István tér 21.

Horváth Zoltán plébános

Órát tart: Barta Angéla és Szuetta Ervin

 

Magyarországi Református Egyház

Újpest – Belsővárosi Református Gyülekezet

1041 Budapest, Szent István tér 24.

Loránt Gábor református lelkész

Órát tart: Loránt Gáborné Anikó és Szabó László

 

Magyarországi Evangélikus Egyház

Újpesti Evangélikus Gyülekezet

1043 Budapest, Lebstück M. u. 36-38.

Solymár Péter evangélikus lelkész

Órát tart: Eszlényi László és Farkas Enikő

 

HIT Gyülekezete

1103 Budapest, Gyömrői út 63.

Németh Sándor vezető lelkész

Órát tart: Hrepka Pálné Zsuzsa és Füstös Ilona

 

TAN Kapuja Buddhista Egyház

Oktatásszervező: Csörgő Zoltán

Órát tart: Téglási Ádám

 

Közzétéve

A leendő első osztályos tanítók bemutatkoznak:

Korózs Katalin az 1. é osztály tanítója

Több mint 20 év tanítási tapasztalattal a hátam mögött kezdek a 2019/20-as tanévben ismét 1. osztályosokat tanítani. Mind a tehetséggondozásban, mind a lassabban haladók felzárkóztatásában nagy gyakorlatom van.

Szülőként is átéltem az iskolakezdés örömeit és nehézségeit, tudom mit jelent elkezdeni az iskolai tanulmányokat. Ésszel és szívvel – szoktam mondani. Mit jelent ez?

Igyekszem minden kis gyereket a képességei szerint fejleszteni, mindenkiben megtalálni a benne rejlő értéket.

A tevékenykedtető, élményt adó, felfedező, játékos tanulást részesítem előnyben. Sok dicsérettel, pozitív megerősítéssel ösztönzöm a tanulóimat. Fontos számomra az érzelmileg biztonságos környezet megteremtése, ahol szabad hibázni. Törekszem arra, hogy törődéssel, figyelemmel és empátiával forduljak a gyerekek felé.

A digitális tananyagokat is szívesen használom annak érdekében, hogy színesítsem az olvasás, írás, számolás tanítását.

Nagy változás előtt áll az óvodás gyermek, ezért fontosnak tartom, hogy fokozatosan (játék, vers, mese, mondóka, alkotás, ének, mozgás segítségével) vezessem be őket az iskola világába. Számítok a szülők támogatására. Szeretettel várom jövendő tanítványaimat!

 

Havasi Andrea az 1. z osztály tanítója

2001-ben szereztem tanítói diplomát Budapesten az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán.

Főiskolásként másfél évig óvónőként is dolgoztam, ami a mai napig meghatározó szerepet tölt be az életemben, különösen ilyenkor, amikor elsős gyerekekkel kezdek dolgozni. Tisztában vagyok az ovis napirendjükkel, szokásaikkal és iskolakezdéskor ezek figyelembevételével alakítom az első hónapokat.

Itt, a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskolában töltöttem a gyakorlati időmet. Azon kevesek közé tartozom, akinek olyan mentora volt, aki emberileg és szakmailag a legkiválóbbak közé tartozott az intézményben. Tőle tanultam mindent és tanulok a mai napig.

Nagyon szeretem a gyerekeket, élvezem a velük való közös munkát. Úgy gondolom, hogy eredményesen akkor tudunk együtt dolgozni, ha a gyerekek és köztem baráti kapcsolat van, ugyanakkor a tisztelet egymás iránt kölcsönös. Arra törekszem, hogy a tanulóim minőségi tudást kapjanak és szívesen jöjjenek iskolába, élvezzék az itt eltöltött órákat. Jó hangulatban, családias légkörben jobban megy a tanulás.

A tanórákon mindenki a saját tempójában halad, figyelembe véve az egyéni képességeket. Figyelek arra, hogy játékos formában, szinte észrevétlenül jussanak a gyerekek a tudáshoz. Az önálló munka mellett sokszor párban és csoportban is dolgozunk, ezzel is előkészítve a későbbiekben is igen fontos megfelelő kommunikációs készséget és problémamegoldó képességet. Igyekszem talpraesett, együttműködő és minden helyzetben magát feltaláló gyerekeket nevelni a négy év során. Teszem ezt úgy, hogy az osztályban törekszem az igazságosságra, próbálom minden kisgyerek lelki egyensúlyát és biztonságérzetét óvni.

Nagyon sok szeretettel várom a leendő elsős gyerekeket!

Fontos időpontok:

Nyílt nap óvodásoknak és szüleiknek 2019. február 12.  8- 11 óra között

Zenei meghallgatás 2019. március 5. 9-12 óra között és 2019. március 6. 14-17 óra között.

Minden szerdán 16. 30-tól 17. 15-ig iskolai előkészítő foglalkozásokat tartunk.

Tájékoztatást kaphatnak az iskola telefonszámán: +36-1 3691-826,

és e-mailben a suli@pecsisebestyen.hu-n.

További információhoz juthatnak iskolánk Facebook oldalán: https://www.facebook.com/pecsisuli1883

 

Közzétéve

Advent a Pécsiben

Kedves Szülők, Barátok, Ismerősök!

Idén is szeretettel várunk mindenkit adventi koncertjeinkre:

December 12-én 17 órai kezdettel zeneiskolánk növendékeit hallgathatják meg az iskola dísztermében.
December 17-én 17 órakor kezdődik a zenekarunk “sütis” adventi koncertje az iskola tornatermében.
December 19-én 17 órakor pedig iskolánk kórusai adnak ünnepi koncertet a Kertvárosi Templomban.

 

Közzétéve