Az iskola története

KÖSZÖNTŐ

 

 

 

 

 

Kedves Szülők! Kedves Látogatók!

Köszöntöm Önöket Iskolánk honlapján!

Horváth Erika vagyok. 1989. óta dolgozom az iskolában, 2000-ben kaptam igazgatóhelyettesi megbízatást, majd 2006-ban lettem az iskola igazgatója. A negyedik  intézményvezetői ciklusom kezdődött 2021 augusztusában.

Szeretném Önöknek bemutatni az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkát.

A nevelőtestület tagjai jól képzett, innovatív pedagógusok, akik igyekeznek az iskolánkba járó tanulók számára szeretetteljes környezetet biztosítani. Kollégáim arra törekszenek, hogy tanulónkat a képességeiknek megfelelő módon fejlesszék, tanítsák.

A felelősségünk azért is nagy, mert Újpest legrégebbi iskolája a Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, amelyben 1883 óta folyik oktató-nevelő munka. Folytatjuk elődeink példaértékű munkáját, a hagyományaink ápolását, de törekszünk a megújulásra, a korunk támasztotta követelményeknek való megfelelésre.

Az iskola a városközpontban, a posta utcájában, a piac mögött található.

Iskolánk 1995-ben vette fel az Újpesten élt orgonaművész és zenepedagógus: Pécsi Sebestyén nevét, aki több szállal is kötődött az intézményhez.
A zenetagozat 1957-ben indult, azóta folyamatosan és töretlen sikerekkel folyik az oktatás a világhírű Kodály-módszerre alapozva, jelenleg évfolyamonként 2-2 osztályban. 1989-ben vált iskolánk igazi zenei műhellyé, amikor Újpest Önkormányzatának támogatásával megalapítottuk a zeneiskolát, klasszikus zenei ágazatban.

Munkánk elsődleges célja, hogy érző lelkű, a művészetekre és a tudományra nyitott, ámde a gyakorlati életben is helyüket megálló fiatalokat neveljünk, külön figyelmet szentelve az egyéni képességek kibontakoztatására.

Pedagógusaink legfontosabb feladatuknak tartják, hogy:

  • a gyerekek biztonságban érezzék magukat az iskolában,
  • a tanulók képességeiknek megfelelően fejlődjenek és tovább építhető műveltséggel kerüljenek a középiskolába,
  • a gyerekek értékrendje pozitív irányba fejlődjön,
  • megalapozzuk tanulóink zenei műveltségét.

Ennek érdekében a tanítónők nagy gondot fordítanak az iskolai élet, az iskolai munka megszerettetésére. Türelmesen foglalkoznak a kicsikkel, tanórai differenciálással segítik a lassabban haladókat, és kapnak több és nehezebb megoldandó feladatot a gyorsabban haladók. Legfontosabb feladatuknak tekintik, hogy tanítványaik szépen, értelmesen tudjanak beszélni és olvasni, tetszetős legyen az írásuk és tudjanak okosan, logikusan gondolkodni. Iskolánkban a harmadik osztálytól tanítjuk az angol és német nyelvet kiscsoportos formában.

A művészeti nevelés – az iskola arculatának megfelelően – felöleli a délelőtti tanítási órák egy részét, és jelen van a délutáni elfoglaltságok között is. A gyerekek 1. 2. évfolyamon heti négy órában tanulnak énekelni és furulyázni. Harmadik osztálytól 6. osztályig heti 3 énekórájuk van a gyerekeknek, és heti 2 kötelező kórus órán vesznek részt. Hetedik és 8. évfolyamon 3 énekóra van, és kamara kórusra járhatnak a gyerekek fakultatív jelleggel.

A délutáni órákban saját zeneiskolánk keretein belül hangszeres zeneoktatást biztosítunk. (zongora, hegedű, gordonka és fuvola, zenekar, szolfézs, zeneirodalom/zenetörténet). 1993 őszétől dalos játékfoglalkozást szervezünk a nagycsoportos óvódásoknak.

 

Kórusaink sikeresen szerepelnek a kerületi és a budapesti versenyeken, rendezvényeken.
Kamarakórus többször vendégszerepelt Németországban, Dániában és Finnországban, Csehországban, Svédországban.

Évek óta folyik nálunk tanórai keretben alsó tagozaton néptánc oktatás.

Fontos feladatunk a gyerekek testi fejlődésének elősegítése is, ennek érdekében többfajta délutáni sportfoglalkozásra (foci, játékos torna, kosárlabda) van lehetőségük az alsó tagozaton. Újpest Önkormányzatának jóvoltából a 2. osztályos gyerekek síoktatásban, a 3. osztályos gyerekek úszásoktatásban részesülnek, illetve lehetőségük van a téli időszakban, délelőtt ingyenesen korcsolyázni.

Közel 2 évtizede főállású fejlesztő pedagógus segíti kiscsoportos formában a lassabban haladók felzárkózását. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók iskolai munkáját utazó gyógypedagógusok segítik. Emellett védőnő, pszichológus és logopédus segíti az iskolai munkát.
Jól felszerelt könyvtárunk van, ahol vetélkedőket és játszóházi foglalkozásokat is tartunk.

Második évfolyamtól lehetősége van a tanulóinknak az idegen nyelv tanulására, alsó tagozaton játékos formában. Német és angol nyelv közül lehet nálunk választani.

Felső tagozatunkon képesség szerinti differenciált csoportokban tanítjuk a magyar nyelv és irodalom, a matematika,  tantárgyakat. A 7. 8. évfolyamtól csoportbontásban tanítjuk az éneket és az angol és német nyelvet.  Rendelkezünk számítástechnika tanteremmel, felső tagozaton informatika órán, illetve a tantárgyakhoz kapcsolódóan a tananyag feldolgozása során használjuk az informatikai eszközöket. Munkánk eredményességét bizonyítja, hogy tanítványaink a kerületi tanulmányi – és sportversenyeken eredményesen szerepelnek, és továbbjutva képviselik kerületünket fővárosi versenyeken is. Továbbtanuló diákjaink a középiskolákban igen jól megállják a helyüket.

Jó eredményt csak a szülőkkel együttműködve érhetünk el, hiszen az iskolai nevelés mindenkor a családi nevelésre épül.

Nagy gondot fordítunk a hagyományaink ápolására. 1996. óta megrendezzük áprilisban a Pécsi-gálát, ahol tanítványaink szerepelnek, évközi és tanévzáró hangversenyeinket. Két évente táncgálán lépnek fel tanulóink. Hangszeres növendékeinknek évi két szereplési lehetőséget biztosítunk, legügyesebb növendékeink tavasszal a Régi Zeneakadémián dísz-hangversenyen léphetnek fel. Évtizedek óta templomi hangversennyel köszöntjük a karácsonyt.

2001-ben, a kerületünkben elsőként, elnyertük az ÖKOISKOLA címet, és ennek szellemében külön hangsúlyt helyezünk a környezettudatos nevelésre. Büszkék vagyunk rá, hogy 2012 óta ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA vagyunk.

Nagy hagyománya van iskolánkban a nyári szünidős táboroztatásnak. Pedagógusaink évtizedek óta nyári táborokat szerveznek, ahol fiatal és „öreg” diákjaink együtt pihenhetnek.

Iskolánkban működik a Pécsi Sebestyén Alapítvány. Céljai között szerepel az emelt szintű ének-zene tanítás támogatásán túl a gyermekek szabadidős tevékenységének támogatása.

Ha felkeltette az érdeklődésüket az iskolánk, az alábbi elérhetőségeken további felvilágosítást nyújtunk Önöknek.

Elérhetőségeink:

Telefon:                                  +36 1 3691-826

+36 1 3892.727

Honlap:                                  http://www.pecsisebestyen.hu

Facebook oldal:                      https://www.facebook.com/pecsisuli1883/

E-mail:                                    suli@pecsisebestyén.hu

Horváth Erika

igazgató

sziv

ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

Iskolánk jogelődje az 1940-es évek végéig Polgári Leányiskola, majd 1962-ig Leány Általános Iskola volt. 1882-ben az akkori Fóti úti(ma Árpád út 67.) alatti bérházban nyílt meg az ún. Ideiglenes Polgári Leányiskola mindössze két osztállyal, 73 beírt tanulóval. A következő év, 1883 szeptemberében ünnepélyesen megnyitották az Újpesti Állami Polgári Leányiskolát 1. 2. 3. osztállyal, összesen 79 tanulóval. Még négy éven keresztül ez az épület adott otthont az iskolának. Trefort Ágoston, az akkori idők vallás-és közoktatás minisztere és neves művelődéspolitikusa Rózsa Ivánt, a kiskunfélegyházi Állami Tanárképezde segédtanárát nevezte ki igazgatónak.

A tanulók létszáma folyamatosan nőtt, a tanulók szülei a kereskedő és iparos középrétegből kerültek ki. 1885-1892-ig a tanulók létszáma megkétszereződött, 242 főre nőtt.

1887/88-as tanévre az iskola kinőtte az első iskolaépületet, és az István tér 19. sz. alatti egyemeletes házba költözött.

1888-ban került az iskola élére dr. Neményi Imre, aki megerősítette, átszervezte az iskolát. Kiemelkedő érdeme az ifjúsági irodalom ápolása.

1893-1899. Gallauer Lujza igazgatta az iskolát. 1893-ban alakult meg az Ifjúsági Önképző- és Dalkör, amely bizonyos értelemben a mai ének-zenetagozat elődjének tekinthető. A tanulók létszáma ekkor meghaladta a 360 főt.

zeneiskola
dr. Nemény Imre (1888 – 1893)

1897-ben, a gyors létszámnövekedés miatt, a Kincstár a Lőrinc utca felől kétemeletes épületet emeltetett. Az akkori körülmények szerint modern 6 tantermes iskola létesült, tornateremmel.

1903-1910 között, Scherer Gyula igazgatói munkája idején épült az iskola középső és keleti része. Az épület 20 tantermet, fizikai és vegytani előadótermet, vasalószobát, tanári és szülői fogadószobát, 8 szertárhelyiséget foglalt magában.

zongora tanítás
Scherer Gyula  (1899 – 1922)

1907-1912. az iskola történetének „aranyos lapjai” közé tartozik. Ekkor volt az iskola tanára Kaffka Margit, a kiváló írónő, aki magyart, történelmet és földrajzot tanított. Az iskola fennállásának 25. évfordulóján 700 tanuló vett részt.

1913-14-es tanévben az iskola tanulóinak létszáma 986, tanárainak létszáma 46 fő volt. Érthető tehát, hogy a következő tanévben a kormány új polgári leányiskolát állított fel, ettől az évtől kezdve az iskola felvette nevébe az 1. sz. jelzőt.

Az első világháború, a Tanácsköztársaság után ismét Scherer Gyula lett az igazgató, aki 23 éves sikeres igazgatói munka után vonult nyugdíjba.

1922-1932 között az iskola igazgatója Deák Gyula volt.

1929 június 28-án az iskola énekkara Sigmond Olga tanárnő vezetésével ¾ órás műsort adott a rádióban.

1933-tól dr. Langer Sándor került az iskola élére. A tanulólétszám ekkor 242 fő volt. Őt vitéz Elek József követte az igazgatói székben. A háború éveiben látszólag a szokásos mederben folyt a tanítás, bár a fűtési nehézségek miatt gyakran voltak síszünetek. Az iskola tanulói az ifjúsági vöröskeresztes csoport irányításával csomagokat gyűjtöttek és küldtek az orosz fronton harcoló magyar katonáknak, fehérneműt varrtak az újpesti vöröskeresztes kórház számára.

1944-ben a második világháború a befejezéséhez közeledett. A tanévet április 3-án fejezték be, déli 12 órakor elbocsátották a növendékeket.

1944 decemberében az iskola pincéjét légvédelmi célokra alakították át. A falon óriási lyukat tépett egy akna, az épület megsérült, az ablakok üvegei kitörtek. Az épületben hadikórház működött.

Az iskola neve 1945-46-ban Újpesti Szent István téri Általános Iskola és Újpesti 1. sz. Állami Polgári Leányiskola. 1946-47-ben Újpest 1. Sz. Állami Polgári Leányiskola és Lőrinc utcai Állami Leányiskola és ugyanitt „társbérletben” Lőrinc Utcai Állami Általános Fiúiskola. 1958-59-ben ünnepelte az iskola fennállásának 75. évfordulóját, és a neve Kaffka Margit Általános Leányiskola lett.

1961-62-es tanévben a fiú és leányiskolát összevonták, és az igazgató Enyedi Janka lett.

kórus éneklő ifjúság
dr. Locsmándi Miklósné – dr. Vincze András – Nánási Zoltánné

1967-ben dr. Vincze András vette át az iskola vezetését, az ő igazgatói munkája idején történt meg az iskolaépület teljes felújítása, a központi fűtés, a neonvilágítás bevezetése, az olajos padló megszüntetése. A felújítás évei alatt is eredményes oktató-nevelő munka folyt. Az iskola énektanárainak kitartó munkája eredményeként az ének-zene tagozat tevékenysége egyre jobban felhívta magára a figyelmet. A Kodály-módszer tanulmányozására külföldi énekpedagógusok látogatták az órákat.

1975 nyarától az iskola igazgatója Nánási Zoltánné lett. Igazgatása alatt a zenetagozat folyamatosan fejlődött, ekkor jött létre a kerületben elsőként az audiovizuális kabinet, Újpesten elsőként iskolánkban szerveződött klubnapközi. Ekkor az iskolánkba több mint ezer tanuló járt.

1988-tól Nánási Zoltánnét dr. Locsmándi Miklósné követte az igazgatói székben. Igazgatói munkássága alatt a nevelőtestület kidolgozta a differenciált képességfejlesztésen alapuló saját pedagógiai programját és helyi tantervét. A tantárgyi struktúra módosításával sikerült a gyerekek életkorához, érdeklődéséhez közelebb álló tantárgyakat bevezetni. Széleskörű kapcsolatrendszert alakított ki az iskola, több külföldi szereplésen vettek részt a kórusok. (Dánia, Csehország, Németország)

1989-ben, Újpest Önkormányzata támogatásával az igazgatónő megalapította a zeneiskolai tagozatot, ami évek alatt alapfokú művészetoktatási iskolává vált. Lehetőségünk nyílt hangszeres zene oktatására: zongora, hegedű, fuvola és gordonka

Igazgatósága alatt 1995. április 25-én vette fel az iskola Pécsi Sebestyén orgonaművész és zenepedagógus nevét.

A nevelőtestület és a szülői közösség támogatásával létrejött a Szülők a gyermekekért, majd annak jogutódjaként a Pécsi Sebestyén Alapítvány.

Nyugdíjba vonulása után szakmai tapasztalataival segíti az iskola szakmai munkáját.

2006-ban az iskola igazgatója Horváth Erika lett, aki jelenleg is betölti ezt a tisztséget.

Az iskola küldetése a hagyományos értékek átörökítése és egyúttal a korszerű ismeretek átadása az újabb és újabb nemzedékeknek. Arra törekszünk, hogy az iskola – a nevelési és oktatási feladataink túl – fontos kulturális központ szerepét is betöltse. Célunk, hogy a családi és iskolai nevelés szerves egységet alkosson. Tanulóink szülei aktívan részt vesznek az iskola mindennapi életének alakításában.

Törekszünk arra, hogy az iskola arculatát megőrizzük, lévén, hogy az egyetlen ének-zene tagozatos iskola a miénk a kerületben. Az elmúlt évtizedekben az iskola jelentős eredményeket ért el ezen a területen.

Az iskolai és iskolán kívüli rendezvények szervesen kapcsolódnak az intézmény oktatási-nevelési programjához. A szülők számára évente kétszer nyílt napot szervezünk. Rendezvényeinkre meghívjuk tanulóink szüleit és a kerület minden érdeklődőjét; ilyenek a Pécsi gála, karácsonyi és tanévzáró hangverseny és a zeneiskola hangversenyei. A nevelőtestület döntése alapján minden évben egy pedagógus és két tanuló kaphatja meg iskolánk legnagyobb elismerését, a Pécsi díjat.

Iskolánk logóját 2006-ban találta ki, és rajzolta meg Balog Attiláné rajztanár.

logo