Házirend változás 2019. november 1-jétől

A szülő indokolt esetben, egy tanévben összesen 10 napot – egyfolytában 3 napot – igazolhat.

 1. osztályos tanuló 2 napot igazoltan távol maradhat, ha középiskolai nyílt napokon vesz részt.

 Távolmaradás, hiányzás igazolása

 • Ha a tanuló a tanítási óráról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásról távol marad, a mulasztását igazolni kell.
 • Az iskola kéri a szülőket, hogy a mulasztás okáról és várható időtartamáról már az első napon értesítsék az osztályfőnököt.
 • Az igazolást a szülő köteles aláírni, láttamozni!
 • Szülői igazolást az üzenőbe kell beírni!
 • Előre bejelentett családi vagy hivatalos távolmaradást 3 nap időtartamra az osztályfőnök engedélyez, ennél hosszabb távolmaradásra az igazgató adhat engedélyt.
 • A mulasztás igazolására az osztályfőnök jogosult.

 Az igazolás leadása

 • Alsó tagozaton és felső tagozaton a mulasztó tanuló az iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 8 napon belül köteles az igazolását leadni az osztályfőnökének.
 • A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni.

 A mulasztás igazolható, ha:

 • a tanuló – a szülő írásbeli kérelmére – előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra,
 • a tanuló beteg volt, és azt megfelelően igazolta,
 • a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, és erről igazolást hoz.

 Igazolatlan hiányzások esetén az iskola törvényi kötelezettsége:

 • első alkalommal a szülőt értesíteni
 • 10 óra után a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot
 • 30 óra után a szabálysértési hatóságot
 • 50 óra után a kormányhivatalt és a jegyzőt.

 Az igazolatlan hiányzások miatt kezdeményezett szabálysértési eljárás az iskoláztatási támogatás (ún. családi pótlék) megvonását vonja maga után!

 Igazolatlan mulasztás

 • Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A nevelőtestület azonban – mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak augusztusban engedélyezi az osztályozóvizsga letételét.
 • Ha a tanuló egy tanéven belül, egy adott tantárgyból az órák 30%-áról hiányzott, az adott tárgyból osztályozóvizsgát köteles tenni.
 • Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradás – igazolatlan hiányzáson felül – fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von maga után.

Késések

 • A közlekedési okok miatti indokolt késés igazolható.
 • Ha a tanuló a tanórai foglalkozás, az iskola által szervezett szakköri foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell.
 • A késés idejét az e-krétába beírja a tanár, 45 perc késedelmi idő elérése esetén írható be egy igazolatlan óra.

 Távozási engedély

 • A tanulók a tanítás ideje alatt az iskola épületét nem hagyhatják el!
 • Rendkívüli esetben, tanítási idő alatt a diákok az iskola épületét csak intézményvezetői engedéllyel hagyhatják el.
Közzétéve